Hur skulle Sverige kunna krylla av Kärngårdar?

Framåtblickande förslag

För dig som vill förkovra dig:

Kontakta ett Naturbruksgymnasium. Det finns många spridda över landet med delvis olika inriktningar.

Tag kontakt med en folkhögskola med inriktning på ekologisk odling/självförsörjning.
Här följer förslag på några av dem:

För dig som vill komma igång med att odla:

Kontakta din kommun. På kommunens hemsida finns en flik under namnet Bygga, bo och miljö. Under den fliken ligger ibland information om tillgång till mark och någon gång även tillgången på ”tomma hus” dvs hus som någon äger, men där ingen är mantalsskriven. Sådana hus finns i överflöd i Sverige, men framför allt i glesbygd. Med hjälp av kommunens fastighetsregister kan man spåra ägaren och ev. få till stånd en försäljning.
Vissa kommuner sätter av mark för framtida byggverksamhet, som ibland kan omvandlas till stadsjordbruk.

160 av Sveriges kommuner deltar i ett Glokalt nätverk, som startas av FN-förbundet i Sverige tillsammans med Sida och SKR med syftet att förverkliga FN:s Agenda 2030, innehållande 17 delmål. I det här sammanhanget passar det bra att hänvisa till mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Man kan hävda att kommunerna bör uppmuntra lokal matproduktion och därför erbjuda intresserade tillgång till mark för småskalig odling av livsmedel.

Kontakta Svenska kyrkan. Svenska kyrkan äger mycket mark och har i en del fall satt av mark för gemenskaps/tillsammans/odling med mycket lyckat resultat. ”Jord och skog” administreras av avdelningen för egendomsförvaltning inom varje stift.

Se dig om i din närmiljö – jordbrukare och privata markägare i din närhet kan också ha mark och gårdar för arrende/försäljning.

För dig som söker stöd och råd:

Lämpliga kontakter kan vara:
Hela Sverige ska leva
Landsbygdsnätverket
Sveriges småbrukare
Omställningsnätverket

Kanske ska vårt land snart krylla av kärngårdar, odlare och självförsörjare av olika slag!
Vi kommer att följa utvecklingen på denna hemsida som vi hoppas ska fungera som ett nav på vägen mot ett bärkraftigare samhälle, där vi människor inspireras till att använda vår fulla potential i dess förverkligande.

%d bloggare gillar detta: