Hem

KÄRNGÅRDAR

Ett nätverk som minskar vår sårbarhet och bevarar hotade livsvärden

Vad är en kärngård?

Ordet Kärngård är övergripande och dess verksamhetsgrund kan i olika omfattning gälla såväl små och medelstora gårdar som lantställen av mindre slag med människor arbetande i solidaritet med grundidén.

På en Kärngårdar verkar man för:

  • att bevara och utveckla långvarigt hållbara odlings- tillverknings- och förädlingstekniker
  • samla och sprida kunskap och erfarenhet om självförsörjning.
  • främja balansen mellan stad och landsbygd.
  • stimulera till samarbete mellan kärngårdarna.
  • inspirera fler att starta och utveckla kärngårdar.

En kärngård förvaltas med öppenhet, varsamhet och framsynthet

  • öppenhet för nya kunskaper och levnadssätt, för gästfrihet, för ömsesidigt lärande och förståelse genom samarbete.
  • varsamhet om människor, djur, växter, jord, luft och vatten, utifrån en ekologisk fördjupad grundsyn.
  • framsynthet genom resurshushållning utveckling av hållbara solidariska levnadsmönster och en strävan att bevara traditionella och välanpassade växter och djur.

Visioner: Att skapa ett nätverk av gårdar, lantställen, företag och stödjande medlemmar. Genom närproduktion, minskade transporter och lokalt samarbete nå en bärkraftigare försörjning. Skapa en för samhället mer mångsidig rik och levande landsbygd med hög hem- och civil beredskap.

Hur skulle Sverige kunna krylla av kärngårdar?

Läs våra framåtblickade förslag här.